Εισαγωγή

Αυτό το μάθημα ασχολείται με την καθημερινή ζωή μίας κυρίας, που φροντίζει ηλικιωμένους στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει θέματα που διευκολύνουν την ενασχόληση με το επάγγελμά της. Περιέχει αρκετά γλωσσικά στοιχεία. Επιπλέον, υπάρχει ειδικό λεξιλόγιο σχετικά με τα κείμενα, και σύντομη γραμματική.

Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας

Το περιεχόμενο αυτής της ενότητας περιλαμβάνει διαλόγους, που αναφέρονται στην επαφή με τους συγγενείς, την ενσωμάτωση, την επικοινωνία αναφορικά με προβλήματα των ηλικιωμένων και την εύρεση λύσεων, και μία συζήτηση αναφορικά με τη σωστή συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Στόχος

Η εκμάθηση του λεξιλογίου και των συνηθέστερων εκφράσεων

Λέξεις και έννοιες κλειδιά

Επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη, υποδοχή ασθενούς, επικοινωνία με τον ασθενή, συνομιλία με φροντιστές

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.