Εισαγωγή

Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

Αυτή η ενότητα περιέχει διαλόγους, που συνδέονται με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ενός ατόμου,  με την υποστήριξη του φροντιστή του. Τα σενάρια, που παρουσιάζονται αντιπροσωπεύουν ένα μικρό φάσμα δραστηριοτήτων, αν και υπάρχουν πολλές άλλες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι άνθρωποι που δέχονται φροντίδα. Ως εκ τούτου, οι διάλογοι παρουσιάζεται μία σειρά από περιστάσεις, που περιέχουν οδηγίες, βοήθεια και προτάσεις κλπ, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες καταστάσεις ελεύθερου χρόνου.

Περιγραφή του  περιεχομένου της ενότητας

Στην ενότητα  αυτή παρουσιάζονται δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ελεύθερο χρόνο ενός ατόμου και του φροντιστή του. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται διάλογοι που έχουν να κάνουν με τον ελεύθερο χρόνο ενός ηλικιωμένου ατόμου και του φροντιστή του, όπως η κατασκευή καρτών, η βόλτα με συνοδεία και μια τοπική επίσκεψη.   

Στόχος

Η εκμάθηση  του λεξιλογίου και των συνηθέστερων εκφράσεων

Λέξεις και έννοιες κλειδιά

Οργάνωση μιας τοπικής επίσκεψης, κατασκευή καρτών, συνομιλία και προσωπική ιστορία, βόλτα με συνοδεία, άσκηση με τις καρέκλες

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.