Εισαγωγή

Αυτή η ενότητα περιέχει ένα διάλογο σχετικά με το ρόλο που παίζει ο φροντιστής ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία στις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου που φροντίζει.

Παρουσιάζονται καταστάσεις της καθημερινής ζωής για τους ηλικιωμένους, που λόγω της ηλικίας επηρεάζονται από μία ή περισσότερες ασθένειες. Στα καθήκοντα του φροντιστή είναι ορισμένες δραστηριότητες, που σχετίζονται με την παρακολούθηση των φαρμάκων και της υγείας του ατόμου που φροντίζει με έναν υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο. Λάβετε υπόψη σας, ότι ο ρόλος του φροντιστή, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υποκατάστατο της επαγγελματικής υγειονομικής περίθαλψης, και θα πρέπει πάντα να ακολουθούντα πιστά οι οδηγίες των επαγγελματιών υγείας όσον αφορά τις διάφορες ασθένειες ή προβλήματα υγείας.

Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται διάλογοι που αφορούν τις καθημερινές δραστηριότητες του φροντιστή για το άτομο που φροντίζει. Συγκεκριμένα, η ενότητα αυτή περιλαμβάνει διαλόγους που αφορούν την ένεση ινσουλίνης, τη φροντίδα και καθαρισμό μιας πληγής, τη δοσολογία των φαρμάκων, τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και την είσοδο και έξοδο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Στόχος 

Η εκμάθηση του λεξιλογίου και των συνηθέστερων εκφράσεων

Λέξεις και έννοιες κλειδιά

ένεση ινσουλίνης, φροντίδα πληγής & καθαρισμός, δοσολογία των φαρμάκων, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, είσοδος στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.