Εισαγωγή

Η υγεία  

Η ενότητα αυτή αποτελεί ένα βοήθημα στη γλωσσική επικοινωνία βοηθών, που συνοδεύουν τον ασθενή τους για ιατρικό έλεγχο σε έναν ειδικό, στο νοσοκομείο, ή του παρέχουν τη βασική υγειονομική φροντίδα στο σπίτι. Οι επικοινωνιακές λειτουργίες που προτείνονται, είναι εκείνες που αφορούν τη συνομιλία με το παραϊατρικό προσωπικό καθώς και με το διοικητικό και ιατρικό προσωπικό με στόχο να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία και τη φροντίδα των ηλικιωμένων: περιγραφή συμπτωμάτων και αιτιών,  συμβουλές και συστάσεις, προτροπή να κάνουν κάτι, ή για να ζητήσουν διευκρινίσεις.

Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται καθημερινές καταστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει ένας φροντιστής στην ενασχόλησή του με έναν ηλικιωμένο. Στοχεύει στο να δώσει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη σε έναν γιατρό ή το νοσοκομείο. 

Στόχος

Η εκμάθηση του λεξιλογίου και των συνηθέστερων εκφράσεων

Λέξεις και έννοιες κλειδιά

επίσκεψη στο γιατρό, φροντίδα στο σπίτι, φυσικοθεραπευτής,  νοσοκομείο

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.